REGIONALNA PLATFORMA REINTEGRACYJNA WTZ/ZAZ/KIS/CIS/OWES NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie zorganizował w dniach 8-9 grudnia 2016 r.
spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne z województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas spotkania doszło do uroczystego powołania regionalnej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (Centrów i Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej) pn. Regionalna Platforma Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Warmińsko-Mazurskiej Sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Podczas spotkania odbyły się również warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznali się z założeniami Regionalnej Platformy Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz nastąpiło ukonstytuowanie jej władz. Przewodniczącym Platformy został Piotr Kubarewicz- kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu,
a Wiceprzewodniczącą- Małgorzata Woźna –Kierownik Centrum Integracji Społecznej
w Elblągu. Z kolei koordynatorem Sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej został Maciej Bielawski z OWIES Elbląg.

Drugi dzień spotkania był okazją do wymiany informacji i doświadczeń w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników podmiotów reintegracyjnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Dobre praktyki przedstawili kieorwnicy ZAZ- u
w Biskupcu oraz WTZ w Suszu.

 Uczestnicy spotkania zapoznali się również z aspektami społecznymi w rewitalizacji zdegradowanych terenów miejskich, o czym mówił ekspert z zakresu rewitalizacji- dr Wiesław Skrobot. 

Spotkanie zrealizowano w ramach Projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „Ekonomia Społeczna na Warmiii Mazurach”. Wzięło w nim udział 100 przedstawicieli lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 deklaracja__przystapienia_do_sieci.docx

regulamin__Platforma_Współpracy_na_Rzecz_Rozwoju_ES.DOC

 zdjecia z konferencji 745