Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odpowiedzialny za koordynację ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach, udostępnia  materiał dot. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych przygotowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach projektu POWER pt. „Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej - efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego.“ W ramach realizacji przedmiotowego projektu przygotowane zostało opracowanie dotyczące wybranych zagadnień prawnych związanych ze stosowaniem fakultatywnych klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów oceny ofert przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest to materiał, który posłuży samorządom oraz Podmiotom Ekonomii Społecznej jako wsparcie w procesie testowania w praktyce dostępnych w ramach polskiego systemu prawnego metod realizacji zamówień publicznych z wykorzystaniem aspektów społecznych.

Opracowanie zostało przygotowane przez zespół ekspertów z zakresu prawa zamówień publicznych i ekonomii społecznej i zostało skonsultowane przez Podmioty Ekonomii Społecznej.

Zachęcamy do  zapoznania się z przedmiotowym materiałem.

 

Społecznie_Odpowiedzialne_Zamówienia_Publiczne-_MRPiPS.pdf