W dniu 2 lutego  2018 roku w Olsztynie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP  wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizowało spotkanie monitoringowe Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z regionu Warmii i Mazur  w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. ”Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” na lata 2018-2020. Głównym celem spotkania było omówienie  bieżących spraw wynikających z funkcjonowania OWES-ów oraz Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej, a także kwestii związanych z dalszym rozwojem sektora ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim. Spotkanie otworzyła Wiesława Przybysz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która omówiła aktualną sytuację związaną z wdrażaniem  projektów w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.3  Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwia dostępu do zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W dalszej części spotkania Pan Remigiusz Dobkowski wraz z Panem Dariuszem Węgierskim zaprezentowali wyniki przeprowadzonych badań nisz rynkowych w subregionie olsztyńskim. Następnie, Pani Magdalena Mańkowska specjalista ds. ekonomii społecznej przedstawiła uczestnikom spotkania harmonogram projektu pozakonkursowego „Ekonomia Społeczna  na Warmii i Mazurach”. Zwrócono szczególną uwagę, aby wydarzenia regionalne nie pokrywały się z szeregiem spotkań, które mają miejsce na poziomie kraju i lokalnie w OWES-ac. W drugiej części spotkania Pan Maciej Bielawski, jako koordynator Sieci OWES  podsumował wnioski z ostatniego spotkania wzmacniającego sieć OWES, które miało miejsce  w listopadzie ubiegłego roku w Garncarskiej Wiosce w Kamionce. Jednym z głównych postulatów jaki został wypracowany na powyższym spotkaniu było uregulowanie kwestii związanych  z  funkcjonowaniem Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej i ich dalszej roli w zakresie powstawania nowych podmiotów ekonomii społecznej w regionie Warmii i Mazur. W kolejnej części spotkania pracownik ROPS, Pan Dariusz Jóźwiak specjalista ds. budowania współpracy nauka – biznes - ekonomia społeczna zaprezentował i omówił zasady konkursu „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej na Warmii  i Mazurach”.  Jednym z kluczowych wątków omawianych na spotkaniu była szczegółowa analiza pytań znajdujących się na wzorze Karty oceny merytorycznej w powyższym konkursie. Następnie, Pan Krzysztof Margol w imieniu wszystkich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej poruszył zagadnienie związane z drugą formą zabezpieczenia dotacji przez beneficjentów realizujących projekty RPO WiM 2014 – 2020, których wartość kumulatywna przekracza 10 mln złotych. Na zakończenie spotkania przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Nidzicy, Ełku, Olsztyna i Elbląga zostali poinformowani przez ROPS o konieczności wystąpienia  z wnioskiem do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o przedłużenie wygasającej akredytacji OWES, a także przypomniano OWES-om  o konieczności weryfikacji cech  przedsiębiorstw społecznych zgodnie z obowiązującymi od stycznia 2018 roku
Wytycznymi CT 9.

IMG 0416 Large

IMG 0407 Large

 

IMG 0409 Large

IMG 0410 Large

IMG 0414 Large

IMG 0418 Large

IMG 0417 Large

IMG 0419 Large