W dniu 23 marca  2018 roku w Olsztynie  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował spotkanie pt. „Podmioty ekonomii społecznej jako partner samorządu w świadczeniu usług publicznych”  w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. ”Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” na lata 2018-2020. Spotkanie skierowane było do członków powiatowych i miejskich zespołów ds. ekonomii społecznej oraz przedstawicieli spółdzielni socjalnych z woj. warmińsko-mazurskiego.

Głównym celem wydarzenia było wzajemne zapoznanie się poszczególnych przedstawicieli zespołów, wymiana doświadczeń- dobrych praktyk oraz omówienie  roli powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej w  rozwoju  sektora ekonomii społecznej w województwie.

Istotną kwestią było również pokazanie członkom powiatowych zespołów możliwości, które drzemią w środkach z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, które mogą być skutecznie wykorzystane przy inicjowaniu zmian na rzecz przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społecznego w środowiskach  lokalnych.

Spotkanie uroczyście otworzyła Pani Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która podkreśliła, iż samorząd województwa widzi potrzebę dalszego wspierania jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji lokalnej polityki społecznej, wykorzystując w tym celu  podmioty ekonomii społecznej.

Podczas spotkania Pani Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zaprezentowała działania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim. Omówiła także aktualną sytuację związaną z wdrażaniem projektów w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Następnie Pan Piotr Kubarewicz, przewodniczący Regionalnej Platformy Współpracy na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej, przedstawił uczestnikom spotkania model współpracy podmiotów ekonomii społecznej i samorządu w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością. 

Podczas konferencji uczestnicy spotkania mieli okazję poznać funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania z Włoch, o której opowiedziała Pani Prezes LGD  Giuliana Falaschi oraz Pan Krzysztof Margol z Nidzickiej Fundacji Nida.

W drugiej części spotkania Pan Cezary Miżejewski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych omówił kluczowe zmiany w Ustawie o Spółdzielniach Socjalnych, która zacznie obowiązywać z dniem 31 marca 2018 roku.

Następnie Pan Damian Staniszewski, regionalny konsultant projektu „Spójna Integracja regionalna ekonomii społecznej”, omówił zagadnienie dotyczące wykorzystania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz  tworzenia przedsiębiorstw społecznych realizujących usługi użyteczności publicznej. Wskazano, iż dzięki zastosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych możliwe jest tworzenie nowych miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie.

Na zakończenie spotkania Pan Wojciech Jankowski,  animator Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, zaprezentował działania iławskiego zespołu ds. ekonomii Społecznej, jako dobrą praktykę funkcjonowania powiatowych  zespołów w woj. warmińsko-mazurskim.                                                                                                      

Na końcu spotkania przeprowadzono dyskusję wśród przedstawicieli sektora ekonomii społecznej. Jednym z kluczowych wniosków, który wielokrotnie wybrzmiewał na spotkaniu był fakt potrzeby szerszej promocji przedsiębiorczości społecznej wśród lokalnej społeczności, zwłaszcza wśród decydentów regionu Warmii i Mazur.

Materiały do pobrania z Konferencji:

Ekonomia_społeczna_dyr._Przybysz_23.03.2018pdf.pdf

Klauzule_Społeczne_-_Damian_Staniszewski_pdf.pdf

NowelizacjaSS_OFSS_pdf.pdf -Cezary MIżejewski

Spotkanie_zespołów_ds_ekonomii_Piotr_Kubarewiczpdf.pdf

 

Obraz 138 Large

Obraz 145 Large

 

Obraz 152 Large

Obraz 153 Large

Obraz 159 Large

Obraz 168 Large

Obraz 170 Large

Obraz 173 Large

Obraz 175 Large

Obraz 174 Large

Obraz 182 Large

Obraz 184 Large

Obraz 186 Large

 

Obraz 192 Large

Obraz 189 Large

Obraz 197 Large

Obraz 200 Large

Obraz 199 Large

Obraz 203 Large

Obraz 202 Large

Obraz 216 Large

Obraz 209 Large

Obraz 220 Large

Obraz 236 Large

Obraz 239 Large

Obraz 235 Large

Obraz 233 Large