Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej został powołany Uchwałą Nr 63/739/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. Wymóg funkcjonowania tego gremium wynika bezpośrednio z zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (Działanie IV.2 Koordynacja polityki ekonomii społecznej na poziomie regionalnym) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 12 sierpnia 2014 roku. Powołanie Komitetu zostało również zaplanowane w przyjętym przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego
w dniu 21 lipca 2015 r. Wojewódzkim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015 – 2020.

W skład Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej wchodzą
przedstawiciele samorządu województwa i samorządów lokalnych, a także reprezentanci sektora ekonomii społecznej, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Przewodniczy mu Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pani Wioletta Śląska-Zyśk. W skład Komitetu wchodzą następujące osoby:

 

  Wioletta Śląska-Zyśk Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  Joanna Karpowicz Zastępca Dyrektora ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  Dorota Wyszkowska – Solnicka Zastępca Dyrektora ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  Wiesław Drożdżyński Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Olsztynie
  Arkadiusz Jachimowicz Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
  Krzysztof Margol Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA
  Urszula Podurgiel Prezes Stowarzyszenia ADELFI z siedzibą w Ełku
  Dariusz Węgierski Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP w Olsztynie
  Joanna Glezman Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Marek Borowski Prezes Zarządu Banku Żywności w Olsztynie/ Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  Barbara Bąkowska Prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"
  Roman Dawidowski Wiceprezes Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S. A.
  Mieczysław Królicki Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości
  Mirosław Hiszpański Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych
 

Kamil Petynka

 

Dyrektor Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Grażyna Dywańska Starszy wizytator-Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  dr hab. Anna Organiściak – Krzykowska, prof. UWM

Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

  Leszek Dziąg Starosta Braniewski
  Alicja Kołakowska Wójt Gminy Świętajno
  Anna Skass Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku
  Adam Roznerski Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
  Teresa Murawska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kętrzynie
  Elżbieta Kuczmarska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Iławie
  Tomasz Piłat Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Południowa Warmia”
  Andrzej Urban Prezes Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „WARMAX” z Olsztyna

 

 

 

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 

  1. udział w koordynacji działań w zakresie ekonomii społecznej na poziomie regionalnym;
  2. rekomendowanie decyzji o charakterze strategicznym w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury
    2015 – 2020 (WPRES), m.in. w oparciu o coroczne raporty o stanie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim;
  3.  przyjmowanie corocznych raportów z realizacji WPRES i o stanie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim;
  4.  inicjowanie zmian, nadzorowaniem realizacji i monitorowanie WPRES,
  5. opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających związek z ekonomią społeczną w regionie
  6. promowanie ekonomii społecznej i tworzenie przyjaznego klimatu dla jej rozwoju w województwie,
  7. upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej,
  8. inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi na rzecz promocji i rozwoju ekonomii społecznej.

 Uchwała_RKRES_NR_63.DOC

66 

spotkanie RKRES 112spotkanie RKRES 119

 5555